تهويه مطبوع و بدن انسان

HVAC سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع تهويه مطبوع و بدن انسان HVAC مخفف گرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع مي باشد. (Heating,ventilation and air conditioning) امروزه هر سه ي اين فرايند ها در يك سيستم تهويه AC انجام مي گيرد. براي آشنايي بهتر با اين سيستم، مثالي ميزنيم كه براي...