021226696495 info@vavcohvac.com

      چیلر

      چیلر به معنای آب سرد کن است که برای تهیه آب سرد به منظور سرمایش فضای موجود در ساختمان به کارمی رود. چیلر تراکمی مانند دیگر دستگاه های تهویه و تبرید دارای چهارقطعه اصلی کمپرسور کندانسور شیر انبساط و اواپراتور می باشد. در چیلرها نیز با استفاده از کمپرسور فشار مبرد را به اندازه دمای کندانس بالا برده و در شیر انبساط به طور ناگهانی فشار را پایین آورده و بنابراین دما نیز به صورت ناگهانی به مقدار زیادی افت می کند. با ورود مبرد به اواپراتور چیلر در انجا با توجه به فشار اواپراتور و دمای اب مبرد به صورت بخار فوق گرم تبخیر شده و وارد اواپراتورمی گردد. چیلرهای تراکمی عموما در حالت کلی دارای سه مدار لوله کشی اولین مدارلوله کشی آب چیلد واتر که گرما را از ساختمان یا فرایند به خصوص گرفته و به در این فرایند به وسیله چرخش آب به وسیله پمپ گرما را از هواسازها و فن کویل ها می گیرد و پس از ورود آب به چیلر، چیلر دمای آب را پایین می آورد. چیلرهای تراکمی به دو دسته هوا خنک و آب خنک تقسیم می شوند.