مشخصات چیلر تراکمی
مشخصات چيلر تراكمی با كندانسور آبی (خنک كننده گروه يک)

ساخت شركت تهويه

<جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید>

 

مشخصات چيلر تراكمی با كندانسور هوايی (خنک كننده گروه دو)

ساخت شركت تهويه

 

مشخصات نوعی خنک كننده تراكمی يكپارچه (گروه سه، اواپراتور هوايی و كندانسور هوايی) ساخت شركت سرما آفرين

مشخصات نوعی خنک كننده تراكمی يكپارچه (گروه چهار، اواپراتور هوايی و كندانسور آبی)

ساخت شركت سرما آفرين

مرجع: كاتالوگ single-packag cooling units-50DA شركت سرما آفرين

مشخصات نوعی كندانسور هوايی، ساخت شركت سرما آفرين

ظرفيت های فوق بر اساس دمای محيط 77°F، مبرد R-22، ارتفاع از سطح دريا 0ft و اختلاف دمای 27°F بين دمای تقطير و دمای هوای ورودی به كندانسور چیلر تراکمی تعيين شده است.
برای شرايط ديگر می بايد از ضرايب تصحيح زير استفاده نمود.
-ضريب تصحيح برای دمای محيط: 60°F(1.032) ،70°F(1.014) ،80°F(0.933) ،90°F(0.971) ،100°F(0.949) ،110°F(0.929) و120°F(0.91)
-ضريب تصحيح برای t∆ (اختلاف دمای تقطير و دمای ورودی كندانسور):
15°F(0.555) ،20°F(0.741) ،25°F(0.926) ،30°F(1.111) و 35°F(1.296)
-ضريب تصحيح برای مبرد های ديگر: R-134A(0.954) ،R-502(0.975)
-ضريب تصحيح برای ارتفاع: 1000ft(0.980) ،2000ft(0.959) ،3000ft(0.936)،
4000ft(0.917) ،5000ft(0.896) ،6000ft(0.875) ،7000ft(0.854) ،8000ft(0.834)
-توان موتور هر فن: 2000 وات ولتاژ: سه فازه 400 ولت