پرده هوایی چیست؟

پرده های هوايی اغلب به عنوان وسيله تبادل حرارت گرمايی و به منظور ايجاد پوسته ای از هوای گرم و پرفشار جهت جلوگيری از ورود هوای سرد به داخل اماكن پر رفت و آمد مورد استفاده قرار می گيرند و از اين جهت نوعی يونيت هيتر محسوب می شوند.
تعيين مقدار هوا در پرده های هوايی وابسته به متغير های متعددی است، اما به صورت تجربی می توان مقدار هوای گرم را بين 2000-5000 متر مكعب در ساعت به ازای هر متر مربع از در، يا ورودی تخمين زد.
در شرايط ويژه و در صورتی كه در ها زياد باز بمانند، اين مقدار تا 10000 متر مكعب در ساعت به ازای هر متر مربع سطح ورودی افزايش می يابد.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید>

تعيين سطح دريچه پرده هوایی

با استفاده از روابط:

كه در آن V_0 مقدار هوای ورودی در حالت فقدان سد هوايی و V مقدار هوای وزشی به منظور ايجاد سد هوايی است. مطابق مثال زير می توان سطح دريچه را تعيين نمود؛

مثال: عرض در: 4m، ارتفاع در: 2m، سرعت هوای خارج:2m/s

چنانچه دريچه را از كنار در نظر بگيريم:

هواساز ایرواشر خانگی نیز نوعی هواساز است که با هواساز معمولی تفاوت ها و شباهت هایی دارد.