مكان استاندارد براي قرارگيري موتورفن سانتريفيوژ

مكان استاندارد برای قرارگيری موتورفن سانتريفيوژ

در شكل16-6 محل های استقرار موتورفن سانتريقيوژ نشان داده شده است.
مكان سمت مكش فن
مكان دريچه ورودی فن از روی قسمت محرك فن مشخص می شود (به شكل 17-6) توجه شود.

طرز قرار گيری فن های سانتريفيوژ

به طريقه های مختلف فن های سانتريفيوژ كه در شكل 18-6 آورده شده توجه كنيد.
1.در نوع تسمه دار و اتصال مستقيم، دو ياتاقان روی بدنه دارد.
2.دو نوع تسمه دار و يا اتصال مستقيم، ياتاقان ها توسط پوسته فن نكه داشته می شوند.

طرز قرارگيری موتور فن های سانتريفيوژ

به طريقه های مختلف فن های سانتريفيوژ كه در شكل 18-6 آورده شده توجه كنيد.
1. در نوع تسمه دار و اتصال مستقيم، دو ياتاقان
2. در نوع تسمه دار و يا اتصال مستقيم، دو ياتاقان روی بدنه دارد.
3. در نوع تسمه دار و اتصال مستقيم، ياتاقان ها توسط پوسته فن نگه داشته می شوند.4. در نوع تسمه دار و اتصال مستقيم، در هر طرف يک ياتاقان دارد كه توسط پوسته فن نگه داشته می شوند.
5. در نوع تسمه دار و اتصال مستقيم، در هر طرف يک ياتاقان دارد كه توسط پوسته فن نگه داشته می شوند. شفت در امتداد دريچه ورودی عبور می كند.
6. در نوع تسمه دار و اتصال مستقيم، در هر طرف يک ياتاقان دارد كه توسط دوپايه جدا نگه داشته می شوند.
7. در نوع تسمه دار و اتصال مستقيم، در هر طرف يک ياتاقان دارد كه توسط دو پايه جدا نگه داشته می شوند.
8. در نوع تسمه دار و اتصال مستقیم، در هر طرف یک یاتاقان دارد که توسط بدنه فن نگه داشته می شوند.
9. در نوع تسمه دار واتصال مستقیم، در هرطرف یک یاتاقان دارد که توسط دریچه ورودی نگه داشته می شوند.
10. در نوع تسمه دار واتصال مستقیم، در هر طرف یک یاتاقان دارد که با دو پایه جدانگه داشته می شوند.
11. در نوع تسمه دار و اتصال مستقیم، در هر طرف یک یاتاقان دارد که دو پایه جداگانه داشته و شفت در امتداد دریچه ورودی عبور کرده است.
12. اتصال مستقیم، بدون یاتاقان
13. در نوع تسمه دار و اتصال مستقیم، بدون یاتاقان، یک سه پایه برای نصب موتور دارد.
14. در نوع تسمه دار و اتصال مستقیم، بدون یاتاقان، یک سه پایه برای نصب موتوردارد. شفت از دریچه ورودی عبور کرده است.
15. در نوع تسمه دار و اتصال مستقیم، بدون یاتاقان، یک سه پایه برای نصب موتور دارد.
16. در نوع تسمه دار و اتصال مستقیم، بدون یاتاقان، یک سه پایه برای نصب موتوردارد. شفت از دریچه ورودی عبور کرده است.
17. در نوع تسمه دار و اتصال مستقیم، یک پایه در طول خود برای نصب موتور دارد.
18. در نوع تسمه دار واتصال مستقیم، یک پایه در طول خود برای نصب موتور دارد.
19. اتصال تسمه، یک پایه خارجی برای نصب موتور دارد.
20. اتصال تسمه، یک پایه داخلی برای نصب موتور دارد. کلاس بندی فن استاندارد AMCA فن ها را در سه کلاس I،
III ، II دسته بندی کرده است. تمایز هر کلاس با کلاس بعد از خودش در قیمت و استحکام بدنه دستگاه می باشد. برای مثال کلاس I از کلاس II دارای قیمت و مقاومت کمتری می باشد. در نمودار 7-6 کلاس مناسب برای فشارها و سرعت های متفاوت ارایه شده است.
مثال: کدام کلاس فن برای سرعت هوای خروجی FPM 3200و فشار استاتیکی in.wg 5 مناسب است؟
از روی نمودار مشخص است که با این شرایط نقطه مورد نظر در ناحیه کلاس II قرار میگیرد.