منبع انبساط چیست؟

انواع منبع انبساط

منبع انبساط فارغ از جای دادن اضافه حجم آب ناشی از افزايش دمای سيستم، امكان تامين آب جبرانی و تثبيت فشار سيستم را نيز فراهم می آورد. منابع انبساط در دو گونه باز و بسته بدون واسطه و به طور مستقيم به ديگ متصل می شوند و لوله های ارتباطی آن بايد بدون شير دستی باشند و بهتر آن است كه منبع انبساط در سمت مكش پمپ سيستم قرار گيرد.
• انبساط آب از 70°C -100°C – تقريبا 4 درصد است.
• حجم لازم برای منبع انبساط تقريبا 0.08 حجم آب سيستم است.
• حجم آب موجود در سيستم تقريبا يک ليتر به ازای هر متر مربع سطح رادياتور است.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

تخمين حجم منبع انبساط باز

برای تعيين حجم منبع انبساط بايد حجم آب داخل كل سيستم را در درصد افزايش حجم آب داخل كل سيستم را در درصد افزايش حجم آب بر مبنای افزايش دما ضرب نمود كه البته روش دقيق تر و در عين حال طولانی تری است. برای برآوردهای تقريبی مي توان از رابطه تجربی زير استفاده نمود كه مقدار آن به هيچ وجه دقيق نيست و تنها برای برآوردهای بسيار كلی مي تواند قابل قبول باشد:
/6400 ظرفيت گرمايی ديگ (Btu/hr) = حجم منبع انبساط (gal)


فردپورجز-ترجمه محمدرضا سلطاندوست.

تخمين حجم منبع انبساط بسته

• 16 درصد حجم كل آب درسيستم آب سرد
• 20 درصد حجم كل آب در سيستم آبگرم در شرايط سطح دريا با 30 تا 40 فوت (120 kPa تا90 ) فشار استاتيک
• فشار پر كن 12 psig (83kPa)، فشار شير اطمينان 30 psig (207 kPa)
• دمای آب سرد 44°F (6.7°C)
• دمای آب گرم 200°F (93°C)

توضيح:
1_جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 10 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 30 Psig تنظيم شده است.
4-برای به دست آوردن ظرفيت منبع انبساط تحت فشارهای اوليه و حداكثر ديگر بايد حجم منبع انبساط بسته و ديافراگمی مستخرجه از جدول بالا را در ضريب تصحيح مستخرجه از جداول صفحات بعدی ضرب نمود.


توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 10 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 30 Psig تنظيم شده است.


توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 10 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 30 Psig تنظيم شده است.


توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 10 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 30 Psig تنظيم شده است.


توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 200 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 300 Psig تنظيم شده است.
4-برای به دست آوردن ظرفيت منبع انبساط تحت فشار های اوليه و حداكثر ديگر بايد حجم منبع انبساط بسته و ديافراگمی مستخرجه از جدول بالا را در ضريب تصحيح مستخرجه از جداول صفحات بعدی ضرب نمود.

فن کویل سقفی توکار یکی دیگر از انواع دستگاه های تهویه می باشد که برای رساندن محیط به دمای مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد.توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 200 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 300 Psig تنظيم شده است.توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 200 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 300 Psig تنظيم شده است.توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 200 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 300 Psig تنظيم شده است.


توضيح:
1-جدول بر اساس دمای اوليه 50°F تنظيم شده است.
2-جدول بر اساس فشار اوليه 600 Psig تنظيم شده است.
3-جدول بر اساس حداكثر فشار 800 Psig تنظيم شده است.
4-برای به دست آوردن ظرفيت منبع انبساط تحت فشار های اوليه و حداكثر ديگر بايد حجم منبع انبساط بسته و ديافراگمی مستخرجه از جدول بالا را در ضريب تصحيح مستخرجه از جداول صفحات بعدی ضرب نمود.

کوره هوای گرم نیز دستگاهی برای تولید گرمایش فضاهای مختلف می باشد.