طراحی و محاسبه فيلترها در دستگاه های تهویه مطبوع:

لزوم استفاده از فیلتر ها در دستگاه های تهویه مطبوع
لزوم استفاده از فيلترها در دستگاه های تهویه مطبوع:

هوایی كه تنفس مي كنيم مخلوطی از گازهاست كه به طور تقريبی از 21 درصد اكسيژن، 87 درصد نيتروژن و يک درصد آرگون و مقدار كمی از گازهای نادر تشكيل شده است.

انواع فیلتر ها در دستگاه های تهویه مطبوع
در هوای تنفسی انسان گازهای ديگری هم وجود دارد كه طبيعت، انسان و فرايند های صنعتی عامل توليد آن می باشند و برای سلامتی انسان مضر هستند.
لزوم استفاده از فيلترها در دستگاه های تهويه مطبوع اينجا مشخص مي شود.

طبقه بندی فيلترها در دستگاه های تهویه مطبوع:

به طور كلی فيلترها از نظر درصد جذب ذرات به 4 دسته زير تقسيم مي شوند:

طبقه بندی فیلتر ها
بازدهی فيلتر ها در دستگاه های تهویه مطبوع:

به طور كلی بازدهی فيلترها به عوامل زير بستگی دارد:

1. چگالی حرم ذرات گرد و غبار هوا
2. سرعت و مسير حركت متوسط اين ذرات
3. ضخامت فيلتر
4. سرعت- فشار و دمای گازی
5. اندازه و نحوه توزيع رشته ها در داخل فيلتر

تقسيم بندی ديگری از فيلترها در دستگاه های تهویه مطبوع:

فيلترها را صرف نظر از انواع مختلفی كه دارند به دو گروه اصلی خشک و مرطوب تقسيم می كنند. فيلترهای مرطوب نيز خود به دو گروه دستی و خودكار تقسيم می شوند كه در قسمت دوم به اين موارد خواهيم پرداخت.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید>