بررسی تفاوت های چيلر هوا خنک و چيلر آب خنک والا اندیشان وطن

بررسی تفاوت های چيلر هوا خنک و چيلر آب خنک از نظر:

 1. ابعادی
 2. ساختاری
 3. مصرف برق
 4. مصرف آب
 5. قيمت
 6. طول عمر
 7. راندمان

– از نظر ابعادی
به صورت كلی در ظرفيت های برودتی يكسان، ابعاد و اندازه چيلر هوا خنک بيشتر از چيلر آب خنک است.

دلايل:

 • كندانسور هوايي برای تقطير مبرد نياز به سطح تبادل بيشتری نسبت به كندانسور آبی دارد.
 • برای بالا بردن نرخ تبادل حرارتی بين هوا و كندانسور از فن نيز استفاده می شود تا ابعاد كندانسور بيش از اندازه بزرگ نشود در غير اين صورت، ابعاد كندانسور در چيلر هوا خنک غير قابل تصور بزرگ خواهد بود.
 • علاوه بر كندانسور اندازه كمپرسور و ابعاد تابلو برق نيز در چيلر هوا خنک از چيلر آب خنک بزرگتر است. دليل اين موضوع تعداد زياد حفاظ ها در چيلر هوا خنک برای حفاظت و كنترل فن ها می باشد.

– از نظر ساختاری

 • هردو چيلر از نوع تراكمي هستند و بر اساس سيكل تبريد تراكمي تبخيري، توليد سرمايش و برودت مي كنند.
 • تنها تفاوت چيلر هوا خنك و چيلر آب خنك در قسمت كندانسور آنهاست بدين صورت كه در چيلر هوا خنك كندانسور از نوع هوايي بوده و مبرد در اثر تبادل حرارتي با هوا تقطير مي شود ولي در چيلر آب خنك كندانسور از نوع آب خنك بوده و مبرد در اثر تبادل حرارتي با آب در گردش درون كندانسور تقطير مي شود.

– از نظر مصرف برق
در ظرفيت برودتی يكسان، چيلر های هوا خنک نسبت به چيلر آب خنک، مصرف برق بيشتری دارد.

دلايل:

 • چيلر هوا خنک نسبت به چيلر آب خنک كمپرسور بزرگتری دارد.
 • وجود فن كندانسور چيلر هوا خنک نيز به مصرف برق آن اضافه می كند.

– از نظر مصرف آب
چيلر هوا خنک هيچ نيازی به مصرف آب ندارد زيرا از طريق هوا تبادل حرارت كرده و عمل كندانس و تقطير مبرد را انجام می دهد؛ اما در مقابل چيلر آب خنک به دليل اينكه عمل كندانس و تقطير را در كندانسور آبی و توسط آب در گردش انجام می دهد، به آب نياز دارد.

– از نظر قيمتی
در ظرفيت يكسان برودتی، چيلر هواخنک نسبت به چيلر آب خنک قيمت بالاتری دارد.

دلايل:

 • نوع كندانسور چيلر هوا خنک و بزرگتر بودن كمپرسور آن
 • تابلو برق چيلر هوا خنک از تابلو برق چيلر آب خنک بزرگتر بوده و قطعات و حفاظ های بيشتری دارد.

-از نظر طول عمر

در صورتي كه نگهداري و راهبري چيلر درست و استاندارد صورت گيرد:

چيلر آب خنک به دليل فشار كاری و دمای كندانس پايين تر، طول عمری در حدود 30 تا 40 سال دارد.
اين طول عمر برای چيلر هوا خنک در صورت رعايت اصول صحيح نگهداری بين 20 تا 30 سال است.

– از نظر راندمان
راندمان چيلر آب خنک از چيلر هوا خنک بيشتر است.

دلايل:

به دليل دمای كندانس و سابكول پايين در چيلر آب خنک و ورود مبردبا دمای پايين تر به اواپراتور، ظرفيت جذب گرما از سيال واسط (معمولاً آب) توسط مبرد بيشتر است. اين امر باعث می شود تا توليد برودت در اواپراتور چيلر آب خنک بيشتر از چيلر هوا خنک ميسر شود.