افت فشار هوا در كویل ها

جدول صفحه بعد بيانگر افت فشار هوا بر روی فن كویل های آب، بخار و مبرد (انبساط مستقيم) بر حسب فوت ستون آب است. اعداد حداقل مربوط به افت فشار هوا بر روی كوئل هايی با 70 پره (فين) در هر فوت و اعداد حداكثر، مربوط به افت فشار هوا روی كوئل هايی با 170 پره در هر فوت است.

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

 

 

كویل سرمايی، محدوده های انتخاب

دمای خشک هوای ورودی و عبور كننده از روی كوئل:

(18.3°C – 37.8°C) 100°Fتا  65

دمای مرطوب هوای ورودی و عبور كننده از روی كویل:

(15.6°C – 29.4°C) 85°Fتا  60

سرعت هوا:300 تا 600 فوت در دقيقه (3.0 – 1.5 m/s)

دمای اشباع مبرد در خروجی كویل:

(-1.1°C – 10.0°C) 50°Fتا  30

دمای فوق داغ مبرد در خروجی كویل:

(3.3°C)6°F يا بيشتر برای جلوگيری ورود مايع به كمپرسور

دمای مبرد ورودی:

(1.7°C – 18.3°C) 65°Fتا  35

دبی آب سرد در كویل:

1.2 تا 2.4 گالن در دقيقه به ازای هر تن ظرفيت سرمايشی

0.02 تا 0.04 ليتر بر ثانيه به ازای هر كيلو وات

سرعت آب سرد: 3  تا  8 فوت بر ثانيه 0.9  تا 2.4  متر بر ثانيه

افت فشار آب سرد: كمتر از 20 فوت آب (60 kPa)