آبگرمکن لحظه ای

تعيين ظرفيت گرمايی آبگرمكن لحظه ای

 

<جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید>

برای تهيه آبگرم فوری در آبگرمكن لحظه ای بدون مخزن مي توان از رابطه زير استفاده كرد:

Q= ظرفيت گرمايشی (kW)
V= دبی آبگرم بر حسب ليتر بر ثانيه
t2= دمای آبگرم خروجی (°C)
t1= دمای آبسرد ورودی (°C)

منابع توليد آبگرم مصرفی

منابع دوجداره و كوئل دار از رايج ترين تجهيزات توليد آبگرم مصرفی در تاسيسات گرمايش مركزی هستند. منابع دوجداره به طور معمول در ظرفيت های كمتر از 1000 ليتر و به صورت خانگی مورد استفاده قرار مي گيرند. اين نوع منبع نوعی مبدل آب به آب محسوب مي شود. منابع كوئل دار در دو نوع افقي و عمودی بازده بهتری نسبت به منابع دوجداره دارند. از اين رو بهره گيری از اين نوع منبع اجتناب ناپذير است. كوئل اين گونه منابع ممكن است از نوع آبگرم، آب داغ يا بخار باشد.

روف تاپ پکیج اسکرو یکی دیگر از انواع تهویه ها است. این دستگاه در حقیقت ترکیبی از هواساز و چیلر است.

تعيين مصرف آبگرم و حجم منبع

مقدار واقعی آبگرم از تاثير دادن ضريب تقاضا (DF) بر حداكثر مقدار مصرف كه از طريق جدول صفحه بعد تعيين می شود، به دست مي آيد:

 

برای تعيين حجم منبع بايد ضريب ذخيره سازی منبع را در مقدار واقعی آبگرم ضرب نمود: